Tổ chức thị thực sinh viên

Một khi bạn đã được chấp nhận vào khóa học của Australia, bước tiếp theo là tổ chức thị thực sinh viên của bạn. Bạn sẽ cần một thị thực sinh viên cho toàn bộ thời gian bạn học ở Úc.