Nộp đơn xin học tại Úc

Áp dụng cho các cơ sở của Australia có thể mất một thời gian và lập kế hoạch cẩn thận. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp đỡ bạn trong quá trình học.